Velkommen til årsmøte

Årsmøte
Vingartun Grendehus
25. april 2019, klokka 19:00

1. Registrering
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning 2018
6. Regnskap 2018
7. Budsjett 2019
8. Innkomne saker
9. Valg av styre og revisor

Alle andelshavere i Vingartun Grendehus har stemmerett.

Med vennlig hilsen
Vingartun Grendehus

John Løkting
Leder