Om oss

Kontakt oss for utleie på epost: utleie@vingartun.no eller tlf: 908 59 455  (IKKE SMS!) 

Om oss
Vårt formål er å drifte Vingartun Grendehus til beste for grenda, vi står for utleie av Grendehuset samt arrangerer/bidrar til aktiviteter i grenda forøvrig.
Huset skal være åpent for alle organisasjoner med lovlig formål. Ingen organisasjon blir stengt ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.
Vi har langsiktige avtaler med Lillehammer kommune om utleie til skoleformål på dagtid, har også faste leietakere flere kvelder i uken.
I helgene leies huset ut til diverse selskaper, bryllup, konfirmasjoner, o.l.
Det er fullt utstyrt kjøkken med dekketøy og lokalene er hensiktsmessige for opp til 150 gjester
Huset er til dels finansiert av spillemidler ved bygging, salg av andelsbrev og egenkapital.
Bygninger finansiert av spillemidler må driftes og vedlikeholdes i henhold til premissene for tildelingen, i minst førti (40) år. For Vingartun Grendehus vil dette si minimum ut 2043.

Det er styret som bidrar til at Grendehuset har nødvendige forutsetninger for å kunne drive forsvarlig. Styret har gode rutiner som gjør arbeidet oversiktlig og forutsigbart.
Grendehuset har behov for et aktivt styre med styremedlemmer som er interessert i å drifte og holde huset i god stand.
Det er viktig at grenda har et samlingspunkt hvor man kan møtes i ulike sosiale sammenhenger.
Bli med og støtt opp om grendefunksjonen

Hvert styremedlem setter sitt preg på styrets arbeid og kultur, og tar med seg sine personlige erfaringer og evner inn i aktiviteten.
Siste år hadde styret 8 styremøter i tillegg til årsmøte. Styrets faste møtestruktur er en blanding av arbeidsmøter og rene sakbehandlingsmøter, arbeidsmøtene er i hovedsak knyttet opp i noe forefallende arbeid og «varetelling» på kjøkkenet for å sikre at huset til enhver tid har det nødvendige dekketøy. I forbindelse med utleie i helgene er det også styremedlemmer som har oppgave å sikre at huset er i orden før utleie og er kontaktperson for leietaker i helgen om nødvendig.
Vaktene foregår i turnus etter egne lister og det kan bli ca. 2-3 vakter pr styremedlem i året.

Styrevervet er ulønnet, men styremedlemmer får gratis leie av grendehuset til egne arrangementer i den perioden de sitter i styret.

Hvert år er det flere styremedlemmer som står på valg og trenger avløser. Har du lyst til å være med i et trivelig og viktig forum, som organiserer den omsorgen grendehuset trenger for å være et samlingssted vi kan være stolt av? Nå får du sjansen..

Hvis dette kan være av interesse så ta kontakt med noen av oss i styret..

Med vennlig hilsen styret i Vingartun Grendehus

Legg igjen en kommentar